خونی داسی

درمان کم خونی داسی شکل کارسختی است وبنظرمیرسدکه علاج آن غیرممکن باشد.معمولا پزشکان برای بیماراسیدفولیک تجویزمیکنندتاعملکردبدن رادرتولیدگلبولهای قرمزتسهیل کند.داروهای موثر دردرمان درد درطی بحرانهای حادضروری هستند.این بحرانهامیتوانددرخانه هم اداره شودولی اگرشدیدباشد,مراقبتهای بیمارستانی توصیه میشود.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : سلامتی
برچسب ها : خونی داسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : درمان سیکل سل(کم خونی داسی شکل)